یادداشت مسعود منیعاتی مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس پیرو تشکیل انجمن خیرین میراث فرهنگی