آمده‌ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست كنیم، پاسداشت فرهنگ غنی ایرانِ اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد. دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یكی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌كنیم.
مرز فعالیتهای ما را اصول انقلاب اسلامی گفته شده در قانون اساسی و منافع ملی روشن می‌كند.
مراقبت از منافع ملی، مصالح مردم و باورهای ایمانی جامعه را وظیفه خود می‌دانیم و با رویكرد «مردم‌مدارانه‌» واقعیت‌های اجتماعی را رصد می‌كنیم. در باور ما مردم ولی نعمت و محور و مسوولان نظام نیز خدمتگزاران این مردم هستند و هر یك ضمن برخورداری از حقوقی كه رعایتش واجب است، مسئولیت‌هایی نیز برعهده دارند.
نقد جدی و اصولی را عنصر زاینده یك جامعه پویا می‌دانیم و نگاه حزبی، پوسته‌ای - گروه گرایانه - یگانگی و طایفه‌ای را در برابر منافع ملی برنمی‌تابیم.
پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور را در گرو وحدت و یکپارچگی ملی، دادگری و خردورزی می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در راه گسترش و نیرومندی اثربخش باشیم.


«حقیقت روشن می‌شود»
یکی از مهمترین عناصر هویت حسی ما، شعارمان است. شعار، چکیده‌ای از هویت، شخصیت و ارزش‌های کلیدی ماست. این شعار زنده و پویاست که هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود و تجلی و تحقق تمام چشم‌انداز و مأموریت فارس است. مهمترین پیام و وعده‌ای که ما به مخاطب می‌دهیم از زبان شعار جاری می‌شود. ما همواره به دنبال حقیقیت هستیم. حقیقتی از جنس نور، روشنایی، حقیقتی که قلوب را منقلب می‌کند. حقیقتی که امید را نوید می‌دهد و به دنبال آن اعتماد را ایجاد می‌کند. شعار ما عبارتی است شفاف و موجز که در اذهان ماندگار می‌شود. این شعار متعلق به دیروز، امروز و فرداها است. ما این شعار را قلبا باور داریم و برای تحقیق آن تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.