عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از نشانه های بلوغ و رشد یافتگی جامعه را توجه به تفاوت های بین نسلی عنوان کرد و افزود باید تفاوت هایمان با یکدیگر را به چشم مثبت نگاه...