دکتر محمدهادی ایمانیه در حکمی مشاور جوان استاندار را منصوب کرد.