دوره آموزشی کلاسینما با هدف بهبود آموزش و یادگیری ویژه مربیان و والدین در شعبه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی استان فارس برگزار می شود.