رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا (س) گفت: گردشگری، نقش مهمی در توانمندسازی زنان از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند.