مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با اشاره به نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و کسب درآمد صادراتی، این صنعت را عامل اصلی پیشرفت کشورها دانست.