علیرضا چوبینه، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که در زمینه ارگونومی فعالیت های بسیاری داشته و تمام تلاش خود را می‌کند تا پرچم و نام ایران را در مباحث علمی دنیا زنده نگ...