مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس از آغاز فرآيند انتخاب برترين واحدهاي صنايع كوچك استان خبر داد و گفت:از واحدهاي برگزيده در مراسمي كه همزمان با هفته حمايت از صنايع كوچك در ده...