اسماعیل قزل سفلی در آیین تودیع و معارفه سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گفت : امروز مشارکت اجتماعی در فضاهای سنتی بسیار کمرنگ شده و در تغییرات اجتماعی ایجاد ش...