دوره آموزشی زمین گردشگری ویژه دانشجویان، راهنمایان گردشگری، و همه طبیعت دوستان از سوی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می شود.