«جواد قناعتی» به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس منصوب شد.