بخش خصوصی فعال، تلاشگر، متحد و خلاق از فرصت پیش آمده در افزایش مراودات با بلوک شرق برای افزایش تورها به فارس حداکثر توان خود را معطوف نماید