وضعیت ۲۶ بنگاه اقتصادی استان فارس برای اخذ تسهیلات و رفع مشکلات در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد و تعداد بنگاه‌های اقتصادی حمایت شده فارس از ابتدای سال تاکنون ...