افزایش سن جمعیتِ قابل توجهی ازمتولدین دهه ۳۰ و ۴۰ و حتی ۵۰ زنگ هشداری است برای برنامه ریزان در حوزه های اجتماعی و رفاهی که متاسفانه در این بخش حرکت موثری دیده نمی شود .