جامعه کلیمیان شیراز با اجتماع در کنیسه "ربیع زاده" این شهر جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه را محکوم کردند و با برائت جویی از این رژیم کودک کش بار دیگر بر سخن امام...