بعد از تصمیم شورای راهبردی گردشگری سلامت استان فارس درباره تمرکز بر مراودات و بازارهای جدید گردشگری سلامت از جمله کشور عراق، با رایزنی شیوخ استان بصره به منظور بازدید از ظرفیت...

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت با هدف توسعه گردشگری سلامت فارس به دنبال بازارهای هدف جدید هستیم.