بعد از سالها غفلت از حضور و ازدیاد جمعیت اتباع خارجی به ویژه افاغنه در بافت تاریخی شیراز و تردیدها در جابجایی و ممنوعیت حضور مهاجرین ،سرانجام با وقوع موارد ضدامنیتی موجب شد ت...