نمایشگاه‌بین‌المللی گردشگری پارس که در شیراز برپا بود دستاوردهای پرشماری برای رونق این صنعت پاک بویژه برای فارس داشت، اما از این میان بیش از همه شکوفایی و جوانه‌های گردشگری خل...