مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان فارس گفت: تا کنون 81 درصد از مطالبات گندم‌کاران این استان بابت خرید تضمینی گندم از سوی دولت توسط این بانک تامین اعتبار و پرداخت شده است.