پیام تبریک دکتر هادیه پرهیزکار کاندیدای مستقل مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان به مردم فهیم شیراز و منتخبین مجلس شورای اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از نشانه های بلوغ و رشد یافتگی جامعه را توجه به تفاوت های بین نسلی عنوان کرد و افزود باید تفاوت هایمان با یکدیگر را به چشم مثبت نگاه...

هادیه پرهیزکار کاندیدای مستقل و مردمی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی شیراز و زرقان در پاسخ به سوال خبرنگار گنجینه فارس درباره چرایی عدم حضور در لیست های انتخاباتی ...

حضور هادیه پرهیزکار متفکر و فعال اجتماعی فرهنگی در بین کاندیدهای مستقل و مردمی، با ادبیاتی جدید، نوید بخش تغییر و تحول و بهاری متفاوت در فضای سیاسی انتخابات