مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس گفت: چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش و فناوری های نوین آموزشی و دومین نمایشگاه تخصصی نوشت افزار و صنایع آموزشی،اداری و مهندسی در سایت ...