هیأت‌های اندیشه‌ورز با حضور متخصصان حوزه گردشگری و زیارت و صنوف گردشگری برگزار و مهمترین مطالبه‌ها و نیازهای استان فارس در این حوزه احصا شد.