مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به درخشش دانش آموزان استان در عرصه های مختلف با تاکید وزیر آموزش و پرورش، شیراز به عنوان کریدور علمی و فناوری ایران و جهان انتخاب شده اس...