استاندار فارس با اشاره به ایجاد شورای عالی غذا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز درسنوات گذشته، گفت: در آن مقطع انتظار داشتیم که مجموعه ها و دستگاه های مرتبط با بحث غذا در این شورا ...