ساخت شهر بین المللی سلامت شیراز به عنوان بزرگترین پروژه از این نوع در غرب آسیا در سه دولت پیش مصوب شد اما طی سالیان گذشته همواره در حد شعار باقی ماند تا اینکه با روی کار آمدن ...