دوره آموزشی زمین گردشگری ویژه دانشجویان، راهنمایان گردشگری، و همه طبیعت دوستان از سوی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می شود.

امروزه شاهد نگرشی ویژه به صنعت گردشگری در تمامی رویکردها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی در بیشتر کشورها به عنوان یکی از راهبردهای کارآمد و حیاتی هستیم، آنچنان که این کشورها به گونه ...