محمد فرخ زاده در دیدار بامعاون وزیر فرهنگ و گردشگری چین ضمن معرفی ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی فارس به هیات چینی اظهار داشت: کارکردهای فرهنگی گردشگری باعث نزدیکی ملت ها به...

بخش خصوصی فعال، تلاشگر، متحد و خلاق از فرصت پیش آمده در افزایش مراودات با بلوک شرق برای افزایش تورها به فارس حداکثر توان خود را معطوف نماید