سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس از ثبت دو میراث طبیعی فارس در فهرست آثار ملی خبر داد.