رئیس حوزه های علمیه فارس با یادآوری این مطلب که در سطح فارس ۵۳ حوزه علمیه برادران وجود دارد، گفت: سه هزار نفر طلبه در ۱۳ رشته تخصصی مشغول تحصیل هستند و طلبه های که مایل باشند ...