نشست «قرار هفت» از سوی حوزه هنری کودک و نوجوان همراه با اکران انیمیش «بچه زرنگ» و با محوریت هنر، فرهنگ و تربیت برگزار شد و کارشناسان شرکت کننده در این نشست به بررسی قهرمان و ر...