معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس گفت: این روزها روی فهرستی از نارضایتی ها کار می کنیم و تقریباً ۷۰ درصد نارضایتی ها مدیریت در آن موضوعیت دارد، یعنی اگر مدیریت بشود نارضایتی کم...