محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در حکمی، سرپرست فرمانداری سپیدان را منصوب کرد.