رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور، گفت: بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه ورزش مدارس اختصاص یافته است که بخشی از آن، صرف تجهیزات و بخش دیگر در راستا...