مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: در هفتمین شورای عالی مسکن کشور با حضور رییس جمهور سقف اجاره بهای سال جاری برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب شد