مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس گفت: با لطف خداوند این شرکت مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان فارس را به طور کامل اجرا نموده است.